TotalShopDisplay,   Kryptonstraat 20,   7031 GG Wehl  Tel: +31 (0)314 - 683710   E-mail: info@totalshopdisplay.nl
  • No products in the cart.

Algemene voorwaarden

  1. Algemeen

Voor al onze aanbiedingen, creaties, verkopen en leveringen gelden uitsluitend onze verkoopvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een verwijzing naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt niet aanvaard, behalve in het geval dat Totalshopdisplay schriftelijk uitdrukkelijk deze afwijkende voorwaarden aanvaardt.

  1. Aanbiedingen en prijzen

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Totalshopdisplay heeft haar prijzen gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op het moment van aanbieding. Indien de kostprijzen een verhoging hebben ondergaan, dan zal Totalshopdisplay het recht hebben om de prijzen te verhogen, anderzijds is de koper dan gerechtigd om de order te annuleren. Indien opmaatproducten worden ontwikkeld en/of aangeschaft zullen de kosten altijd conform de aanbieding in rekening worden gebracht en deze zullen dan door de koper volgens dan geldende betalingsafspraken moeten worden voldaan. Door Totalshopdisplay geleverde modellen, afbeeldingen, tekeningen, prijsopgaven en dergelijke, mogen niet zonder toestemming van Totalshopdisplay worden gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld. Aanlevering van films zijn voor zover van toepassing , geschikt voor zeefdruk en kleur gescheiden. Het kan ook digitaal aangeleverd worden volgens door ons verstrekte specificaties. De filmkosten zijn afhankelijk van de uitvoering en het aangeleverde bestand.

  1. Eigendom

Alle door Totalshopdisplay geleverde goederen en afbeeldingen/modellen blijven te allen tijde creatief eigendom van Totalshopdisplay. Opmaat producten worden overeenkomstig in rekening gebracht, teken- en modelkosten worden volgens de gemaakte afspraken berekend, dit betekend niet dat hiermee het creatief eigendom wordt overgedragen. Het auteurs en productierecht blijft altijd aan Totalshopdisplay voorbehouden.

  1. Levering

Alle leveringen geschieden af fabriek tenzij schriftelijk is overeengekomen franco. Totalshopdisplay bepaald de wijze van vervoer, ook de niet-franco leveringen. Indien koper enig hem door Totalshopdisplay verkocht goed weigert in ontvangst te nemen, zal Totalshopdisplay het recht hebben eventuele door koper aan Totalshopdisplay betreffende het geleverde goed vooruitbetaalde bedragen onder zich te houden ter verrekening met door koper aan Totalshopdisplay te betalen vergoeding, welke door koper aan Totalshopdisplay op grond van de opdracht en/of  weigering tot in ontvangstneming verschuldigd mocht zijn. Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven en Totalshopdisplay is, daar zij toch steeds zal trachten de levertijden zoveel mogelijk in acht zal nemen, niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van levertijden. Klantspecifieke oplossingen in combinatie met drukwerk worden behandeld conform leverings- en betalingsvoorwaarden van de grafische industrie en is het aldus toegestaan 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid te leveren.

  1. Garantie

Totalshopdisplay garandeert het geleverde uitsluitend indien en voor zover enig gebrek het rechtstreeks gevolg is van materiaal- en/of productiefouten en binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Totalshopdisplay is gebracht. Beschadigingen of breuk aan het geleverde goed moet binnen 24 uur na levering schriftelijk bij Totalshopdisplay  worden gemeld. Totalshopdisplay is ingevolge deze garantie slechts gehouden tot het kosteloos vervangen van het geleverde goed. Verzending naar en van Totalshopdisplay geschiedt slechts indien de klacht van koper door Totalshopdisplay als terecht beschouwd is. Indien koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen aan Totalshopdisplay, ondeskundig met het product is omgegaan, schade is ontstaan door derden dan vervalt de garantieverplichting van Totalshopdisplay. Totalshopdisplay zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade welke koper mocht lijden door stilstaan of vertraging van activiteiten waarvoor het product is aangeschaft.

  1. Betaling

Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat de koper op grond van door Totalshopdisplay in te winnen gegevens voldoende kredietwaardig blijkt. Betaling dient te worden gedaan volgens de gemaakte afspraken in de aanbieding en vastgelegd zijn in een opdrachtbevestiging. Mocht dit niet zijn bepaald, dan geldt een uiterste betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, zonder enige korting. Alle geleverde goederen blijven volledig eigendom van Totalshopdisplay totdat de koper aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan en is niet gerechtigd om deze zekerheid of anderszins aan derden over te dragen. Koper is vanaf de vervaldatum van enige factuur de op dat moment geldende wettelijke rente per maand verschuldigd, welke opeisbaar zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Alle kosten van invordering wegens wanbetaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de koper.

  1. Transport

Goederen geleverd door Totalshopdisplay  reizen te allen tijde op risico van de Koper. Mocht er vertraging in levering ontstaan en/of beschadigingen aan de goederen worden geconstateerd, zal Totalshopdisplay nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de directe of indirecte schade. Bijzondere verpakkingseisen dienen voortijdig schriftelijk aan Totalshopdisplay  te worden kenbaar gemaakt door de koper. Totalshopdisplay zal indien gewenst een prijsopgave doen van de extra te nemen maatregelen.

  1. Retour/omruilen

Een retourzending of het omruilen van producten moet binnen 48 uur na levering worden aangemeld. Hiervoor geldt dat Totalshopdisplay € 12,50 aan handelingskosten telt per retourzending of omruiling. De verzendkosten dient de koper zelf te bekostigen en daarmee is de koper ook zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat tijdens het retourtransport. De goederen worden door Totalshopdisplay bij binnenkomst onderzocht op eventuele beschadigingen of tekortkomingen. Mits de goederen in goede staat zijn en er niets aan mankeert dan hanteren wij de stukprijs van het product voor terug storting of omruiling.  De verzendkosten van de bestelling worden niet terugbetaald. Op maat gemaakte producten, actie- en/of restantproducten kunnen niet geruild of retour gestuurd worden.

  1. Geschillen

Alle geschillen tussen koper en Totalshopdisplay welke voortvloeien uit de koopovereenkomst, zullen – voor zover de wet niet anders bepaalt – bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter.

10.   Slotbepaling

Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst in strijd mochten zijn of komen met bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door enige daartoe bevoegde regeringsinstantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in plaats te zijn getreden van de zodanige bepalingen.